Welcome to

บริษัท จีแก๊สโลจิสติกส์ จำกัด

E-mail  g_gas046@hotmail.com
Website
ชื่อ-สกุลเจ้าของ ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
ที่อยู่ 477 ถนนกาญจนาภิเษก หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร -
โทรศัพท์   02-8028621
โทรสาร 02-8028370
ปีที่ก่อตั้ง 2543
กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ  ต่างชาติ 0% คนไทย 100%
จำนวนบุคลากร 39
ทุนจดทะเบียน 10,000,000
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030059901


กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ให้บริการ
 

 

 

 

บริษัท จีแก๊สโลจิสติกส์ จำกัด

477 ถนนกาญจนาภิเษก หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร -
Tel. 02-8028621 Fax. 02-8028370
E-mail : g_gas046@hotmail.com