Welcome to

บริษัท เซ้าอีสท์โลจิสท์ จำกัด

E-mail  suco@southeastlog.co.th
Website
ชื่อ-สกุลเจ้าของ บริษัท เซ้าอีสท์โลจิสท์ จำกัด -
ที่อยู่ 85-87 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -
โทรศัพท์   02-6715753-7
โทรสาร 02-2491740
ปีที่ก่อตั้ง 2525
กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ  ต่างชาติ 0% คนไทย 100%
จำนวนบุคลากร 60
ทุนจดทะเบียน
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี -


กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ให้บริการ
   

 

 

 

 

บริษัท เซ้าอีสท์โลจิสท์ จำกัด

85-87 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -
Tel. 02-6715753-7 Fax. 02-2491740
E-mail : suco@southeastlog.co.th