About Us

 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (JWD InfoLogistics Co., Ltd.)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2540 โดย ดร.วิทยา บัณฑิตกฤษดา เป็นบริษัทในเครือของ JVK Group ซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทยและในเขต  ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค โดยดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้าสาธารณะครบวงจร  และการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ในลักษณะบุคคลที่สาม (Third Party Logistics) ในปัจจุบันบริหารงานโดย คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ซึ่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ JVK Group ซึ่งนับได้ว่าบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์มากว่า 14 ปี

บริการหลักๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การให้บริการเช่าพื้นที่คลังสินค้าและลานคอนกรีตเปิดโล่ง พร้อมทั้งให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมกับให้บริการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (Value Added Service) แบบครบวงจร ซึ่งประเภทของคลังสินค้าที่ให้บริการ มีหลากหลายดังนี้

1.        คลังสินค้าทั่วไปทั้งในเขตท่าเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 14 ปี มีพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 40,000 ตารางเมตร

2.        คลังสินค้าเขตปลอดอากรซึ่ง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยในปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการมากถึง 20,000 ตารางเมตร ซึ่งมีแผนพัฒนาขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มในเขตท่าเรือแหลมฉบัง กรุงเทพฯ และยังขยายตลาดไปสู่ในเขตภูมิภาคอินโดจีน อีกด้วย รวมแล้วจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวโดยจะมีพื้นที่ให้บริการทั้งหมดมากกว่า 250,000 ตารางเมตร ในปี 2555 นี้

3.        คลังสินค้าอันตราย ซึ่งได้รับสัมปทานจากการท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายและเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายให้กับชุมชน เทศบาล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียง เพื่อบูรณาการความรู้และให้ความช่วยเหลือในการกู้ภัยเหตุฉุกเฉินร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการทำเว็ปไซต์เพื่อรวบรวมความรู้และจัดทำฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย และเพื่อให้ผู้นำเข้าส่งออกสินค้าอันตรายได้สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลสถานะของสินค้าได้แบบทันที (real-time) ผ่านทาง www.dg-net.org ได้ทั้งหมด

โดยในปัจจุบันผู้ที่นำเข้าและส่งออก สินค้าอันตรายผ่านท่าเรือแหลมฉบังจะต้องนำสินค้ามาพักที่คลังสินค้าอันตรายก่อน ตามประกาศท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งในปัจจุบันดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 8 ปี  ซึ่งสามารถรองรับตู้สินค้าได้ปีละกว่า 100,00 ตู้ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 7,000 – 8,000 ตู้ในปัจจุบัน ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้บริษัทยังมีบริการขนส่งสินค้าทั่วไปและสินค้าอันตราย ในเขตประเทศไทย ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าอันตรายมาแล้วกว่า 250,000 ตู้ มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี สุดท้ายเรายังมีบริการด้านพิธีการศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้า และส่งออกทางเรือ รวมถึงการบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของข้อมูลสำหรับลูกค้า โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในการมุ่งเน้นถึงการตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในการลดต้นทุนด้าน      โลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ ซึ่งยืนยันได้จากการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากลโดยได้รับการรับรองจาก ISO 2001:2008 มาโดยตลอด และเครื่องยืนยันความสำเร็จด้วยการได้รับรางวัล Logistics Model Award 2009 ในสาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) และตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งในปีนี้ บริษัทฯได้รับรางวัล Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 อีกครั้ง ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehouse Service Provider) จากสำนัก  โลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก (DEP Thai) กระทรวงพาณิชย์

Vision

Awards

Recommend

CONTACT US

JWD InfoLogistics Co., Ltd.

222 อาคาร JVK ชั้น 4 ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. +66 (0) 2379 5246-7 Fax. +66 (0) 2379 5249
E-mail : info@jwd-logistics.com